Dzisiaj jest Środa. 26 kwietnia 2017. Imieniny obchodzą Artemon, Klaudiusz, Klet, Marcelin, Marcelina, Maria, Marzena, Spycimir. Do końca roku zostało 250 dni.
 

Nowy numer konta bankowego UG Siemkowice

BS Warta O/Siemkowice - 69 9270 1029 0200 0794 2002 0190

Aktualności z gminy...
Serwis internetowy poświęcony obrotowi nieruchomościami rolnymi
piątek, 29 lipca 2016

W dniu 15 czerwca 2016 r. Agencja Nieruchomości Rolnych uruchomiła specjalny serwis internetowy poświęcony nowym przepisom regulującym obrót nieruchomościami rolnymi. Serwis dostępny jest pod adresem: www.gospodarstwopolska.pl

Informacje zamieszczone na portalu kierowane są do rolników oraz osób zainteresowanych gruntami rolnymi.

 
„Kobieta w biznesie”
poniedziałek, 25 lipca 2016

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

w dniach od 13 lipca do 2 sierpnia 2016r.

przyjmuje zgłoszenia do pierwszej edycji naboru projektu

Kobieta w biznesie

Projekt skierowany jest do kobiet po 29. roku życia (tj. począwszy od dnia 30. urodzin), pozostających  bez pracy (bezrobotnych, poszukujących pracy lub biernych zawodowo), zamierzających założyć własną działalność gospodarczą i prowadzić ją przez co najmniej 12 m-cy na terenie woj. łódzkiego. W projekcie mogą wziąć udział kobiety zamieszkałe (w rozumieniu przepisów KC) na terenie woj. łódzkiego, z wyłączeniem miast: Łódź, Skierniewice, Piotrków Trybunalski oraz powiatów: łódzki wschodni, pabianicki i zgierski.

Priorytetowo traktowane są kobiety powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci.

Wsparcie udzielane w ramach projektu obejmuje:

 • szkolenia oraz doradztwo z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
 • zwrot kosztów dojazdu uczestników na szkolenia i doradztwo
 • wsparcie finansowe w postaci bezzwrotnej dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej do wysokości 22 700,00 PLN
 • wsparcie pomostowe podstawowe do wysokości 1 750,00 PLN/ m-c przez okres 6 m-cy z możliwością ubiegania się o przedłużenie o kolejne 6 m-cy
 • zwrot kosztów udziału w szkoleniu/ doradztwie związanym z prowadzoną działalnością.

Dodatkowe informacje, terminy rekrutacji oraz dokumenty projektu dostępne są na:

http://larr.pl/kobieta-w-biznesie/

Realizator projektu:

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Narutowicza 34, 90-135 Łódź,
tel. 042 208 92 01, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 
„Sukces we własnej firmie”
poniedziałek, 25 lipca 2016

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

 

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

„SUKCES WE WŁASNEJ FIRMIE”

nr RPLD.08.03.01-10-0192/15-00

Zarząd Fundacji Fundusz Współpracy ogłasza rozpoczęcie rekrutacji uczestników do  projektu „Sukces we własnej firmie” realizowanego w ramach Poddziałania VIII.3.1 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych” Regionalnego Programu Operacyjnego WUP Łódź.

Celem projektu jest wzrost poziomu zatrudnienia i przedsiębiorczości osób po 30. roku życia znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie łódzkim, poprzez wsparcie szkoleniowo-doradcze i finansowe osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w okresie trwania projektu. Projekt przewiduje udzielenie 65 dotacji finansowych na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wypłacanie wsparcia pomostowego do wysokości 1500 zł miesięcznie przez okres 12 miesięcy prowadzenia firmy.

I. Uczestnictwo w projekcie:

 1. Udział w projekcie może wziąć wyłącznie osoba pozostająca  bez pracy, w wieku powyżej 30 lat, tj. osoba, która w dniu przystąpienia do projektu (dzień podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie) ma więcej niż 30 lat.
 2. Ponadto uczestnikiem projektu może być wyłącznie osoba znajdująca się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, przez co należy rozumieć osobę:

a)     mającą powyżej 50 lat – oznacza to, że osoba ma prawo wziąć udział w projekcie począwszy od dnia swoich 50-tych urodzin;

b)    będąca osobą długotrwale bezrobotną – oznacza osobę faktycznie pozostającą bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, nie ma przy tym znaczenia fakt zarejestrowania w powiatowym urzędzie;

c)     będąca kobietą;

d)    będąca osobą z niepełnosprawnościami, przez co rozumie się:

 • osobę, której niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem:
  • o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności,
  • o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów,
  • o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia,
  • bądź osobę z zaburzeniami psychicznymi, przez co rozumie się osobę:
   • chorą psychicznie (wykazującej zaburzenia psychotyczne),
   • upośledzoną umysłowo,
   • wykazującą inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym;

e)     będąca osobą o niskich kwalifikacjach – rozumie się przez to osobę bez wykształcenia, lub osobę z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym ogólnokształcącym, ponadgimnazjalnym zawodowym, zasadniczym zawodowym.

3. Uczestnikiem projektu może być wyłącznie osoba, która uczy się, lub zamieszkuje na obszarze województwa łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

4. Uczestnikiem projektu może być wyłącznie osoba, która zamierza zarejestrować działalność gospodarczą na terenie woj. łódzkiego.

5. Do projektu zostanie przyjętych 80 osób w tym min. 55 kobiet.

II. Szczegółowe wytyczne dotyczące zgłaszania się do udziału w projekcie oraz udziału w nim określa Regulamin rekrutacji do projektu „Sukces we własnej firmie” dostępny stronach internetowych www.swwf.plwww.cofund.org.pl/projekty/sukces-we-wlasnej-firmie oraz w biurze projektu.

III. Składanie formularzy rekrutacyjnych

1.    Formularz rekrutacyjny należy złożyć w biurze projektu lub przesłać do biura projektu pocztą tradycyjną w terminie od 1.08.2016 r. do 22.08.2016 r1.  . W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu formularza do realizatora projektu. Do wydrukowanego  i podpisanego imieniem i nazwiskiem formularza należy dołączyć jego wersję elektroniczną na płycie CD także podpisanej imieniem i nazwiskiem kandydata/kandydatki.
2.    Wzór formularza rekrutacyjnego oraz wzór oświadczenia osoby nieaktywnej zawodowo  dostępne są w biurze projektu oraz na stronie internetowej projektu (na stronie FFW www.cofund.org.pl/projekty/sukces-we-wlasnej-firmie lub www.swwf.pl).
IV.    Potrzebne adresy:
•    Projekt realizowany jest przez Fundację Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa.
•    Biuro projektu mieści się przy ul. Wólczańskiej 51, 90-608 Łódź, godziny przyjęć 9:00 – 17:00.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu +48 22 4509867/+48 885 243 187 lub adresem e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. / Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

1 Realizator projektu zastrzega sobie prawo zawieszenia rekrutacji w przypadku, gdy liczba wniosków przekroczy dwukrotnie liczbę miejsc w projekcie.

Regulamin

I. kładanie formularzy rekrutacyjnych

 
Zapytanie ofertowe o cenę na przygotowanie i dowóz posiłków dla dzieci z Gminy Siemkowice
Autor: Izabela Marchewka   
poniedziałek, 18 lipca 2016

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ

W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 z dnia 2015.12.22) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę: - usług dożywiania dzieci w szkołach podstawowych umiejscowionych na terenie Gminy Siemkowice współfinansowanych z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

1. Zamawiający :

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemkowicach

ul. Plac XXX-lecia PRL 1, 98-354 Siemkowice


2. Przedmiot zamówienia:

Przygotowanie i dowóz posiłku dla ok. 40 dzieci uczęszczających do szkół:

Publiczna Szkoła Podstawowa w  Lipniku,

Publiczna Szkoła Podstawowa w Radoszewicach.


3.Termin realizacji zamówienia 02.09.2016 – 29.06.2017 r.

 1. Kryterium wyboru: Cena jest istotnym kryterium oceny ofert

 

4. Inne istotne warunki zamówienia:

 • Zamawiający oczekuje przygotowania jednego gorącego posiłku w postaci : 2 dni w tyg. zupa z wkładką mięsną (podana z chlebem, makaronem, ryżem lub ziemniakami) i 3 dni tzw. drugie danie z surówką - w tygodniu dla każdego dziecka. Dopuszcza się również na drugie danie: pierogi, naleśniki, kopytka, krokiety.

 • Jedna porcja zupy powinna mieć objętość 400 ml.

 • Drugie danie o gramaturze nie mniejszej niż 450 gramów: ziemniaki lub zamiennik (makaron, ryż lub inne) 200 g, mięso 100 g i surówka 150 g.

 • Kaloryczność każdego posiłku nie powinna być mniejsza niż 500 kcal.

 • Posiłki muszą być porządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i  sanitarnej dla żywienia zbiorowego. Muszą wykonane być ze świeżych i wyłącznie naturalnych produktów (wg. Norm żywienia Instytutu żywności i żywienia w Warszawie)

 • Wykonawca będzie dostarczać gorące posiłki własnym transportem w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie temperatury oraz jakości pożywienia

 • Wykonawca zapewnia częściowo naczynia – talerze, sztućce.

 • Brudne naczynia zabierane będą przez wykonawcę i przywożone czyste – zgodnie z przepisami wyparzone

 • Wykonawca zobowiązany jest do ustalania harmonogramu dostarczania posiłków (dni, godziny i ilość posiłków w danym dniu) z Dyrektorami w/w szkół.

 • Jadłospis będzie układany przez Wykonawcę z tygodniowym wyprzedzeniem i dostarczany Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemkowicach a także Dyrektorom do szkół. Wszelkie zmiany w jadłospisie sugerowane przez Kierownika GOPS działającego w porozumieniu z  Dyrektorami szkół będą brane pod uwag przez Wykonawcę.

 • Wykonawca powinien zaoferować cenę zawierającą w sobie wszystkie nośniki kosztów (również transportu) dla okresu wykonania zamówienia

 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 • Zamawiający nie dopuszcza zmiany ceny zakupu w trakcie trwania umowy.

5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów:

 • oferta

 • oświadczenie oferenta

 • umowa

 

7. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem.

Oferta wraz z resztą załączników - winny być podpisane przez osobę upoważnioną. Ofertę (załącznik nr 1) wraz z podpisanymi: oświadczeniem (załącznik nr 2) i wzorami umowy – sporządzonej w dwóch egzemplarzach (załącznik nr 3) należy złożyć w siedzibie zamawiającego lub pocztą, na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na dożywianie dzieci w szkołach”

 

8. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę złożyć należy do dnia 02.08.2015r. do godz. 14:30

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemkowicach, pok. 38, lub przesłać pocztą.

9. Termin związania ofertą 02.09.2016 – 29.06.2017

10. Kontakt z osobą prowadzącą zamówienie: Izabela Marchewka, tel. 43/ 84-72-69

Załącznik nr 1 - oferta
Załącznik nr 2 - oświadczenie
Załącznik nr 3 - wzór umowy

p.o Kierownik GOPS

Izabela Marchewka

 

 
Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze w Lipniku 2016
Autor: Jadwiga Freus   
wtorek, 05 lipca 2016

3 lipca 2016 roku o godz. 1500 na boisku sportowym w Lipniku odbyły się po raz pierwszy zawody sportowo pożarnicze jednostek OSP z terenu Gminy Siemkowice. Organizatorem zawodów był Zarząd Gminny ZOSP RP w Siemkowicach oraz Wójt Gminy Pani Zofia Kotynia. Komisję sędziowską powołał Komendant Gminny Jacek Michalak w osobach:

Józef Kamyk, Wincenty Warzycha, Stanisław Jędrysiak, Józef Ryś, Adam Janik, Tadeusz Ryczyński, Jerzy Migdal, Mariusz Zając.

Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwał sędzia główny zawodów ogniomistrz. Paweł sikora  z PSP Pajęczno. Drużyny brały udział w dwóch konkurencjach tj. ćwiczenie bojowe, oraz sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z  przeszkodami.

Kolejność czołowych miejsc przedstawia się następująco:

I miejsce
OSP Siemkowice z czasem 97, 45 sek
II miejsce OSP Mokre z czasem 103,65 sek
III miejsce OSP Radoszewice z czasem 112,5 sek

W zawodach brały udział trzy drużyny młodzieżowe:

I miejsce OSP Siemkowice
II miejsce  OSP Radoszewice
III miejsce OSP Lipnik

001002003004005006007008009010011012013014015016017018019020021022023024025026027028029030

I miejsce OSP Siemkowice

z czasem 97, 45 sek

II miejsce  OSP Mokre

z czasem 103,65 sek

III miejsce OSP Radoszewice

z czasem 112,5 sek

 
Pieski do adopcji

Do wydania cztery pieski widoczne na zdjęciach poniżej. Więcej informacji pod numerem 606 738 678.

2345

 
«pierwszapoprzednia161718192021222324252627282930następnaostatnia»

Strona 16 z 77
 

Powitanie

Witam serdecznie na oficjalnym portalu Gminy Siemkowice - Wójt Zofia Kotynia.

 

Polecane Strony


Poznaj Siemkowice z LGD


Siemkowice z lotu ptaka



Punkt Przedszkolny "Przedszkole szansą na lepszy start"


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Radio Zw - Rowerem przez region


Publiczne Gimnazjum w Siemkowicach

Publiczne Gimnazjum w Siemkowicach


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów


Informacja Turystyczna

Baza Informacyjna


Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego

Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego