Dzisiaj jest Piątek. 10 kwietnia 2020. Imieniny obchodzą Antoni, Apoloniusz, Daniel, Ezechiel, Grodzisław, Henryk, Makary, Małgorzata, Michał, Pompejusz. Do końca roku zostało 266 dni.
Informuję, że dnia 28 lutego 2020 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siemkowicach odbędzie się XVII sesja Rady Gminy Siemkowice.
Autor: Administrator   
piątek, 21 lutego 2020

Porządek dzienny posiedzenia.

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad oraz przyjęcie protokołu Nr XVII  sesji Rady Gminy.
 3. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Siemkowice za 2019r.
 4. Sprawozdanie z realizacji zadań GOPS za 2019 r.
 5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemkowicach za 2019 r.
 6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Siemkowicach za 2019 r.
 7. Informacja z działalności Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2019 r.
 8. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
 9. Interpelacje i wnioski radnych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemkowice na lata 2020-2027.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członka ochotniczej straży pożarnej w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Siemkowice na 2021 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Siemkowice.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Siemkowice.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siemkowice na rok 2020.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
 21. Wolne wnioski, zapytania i odpowiedzi.
 22. Zamknięcie obrad XVII sesji Rady Gminy.

Protokół z XVI sesji Rady Gminy jest wyłożony do wglądu w pok. Nr 4, z którego  treścią można się zapoznać.

Przewodniczący Rady Gminy
Waldemar Moryń

 
 

Polecane Strony


GOPS Siemkowice


Poznaj Siemkowice z LGD


Siemkowice z lotu ptakaPunkt Przedszkolny "Przedszkole szansą na lepszy start"


Adopcja psów


Gospodarka Łowiecka


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Radio Zw - Rowerem przez region


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów


Informacja Turystyczna

Baza Informacyjna


Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego

Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego