Dzisiaj jest Poniedziałek. 27 września 2021. Imieniny obchodzą Amadeusz, Amedeusz, Damian, Kosma, Przedbor, Urban. Do końca roku zostało 96 dni.
Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 roku
Autor: Administrator   
poniedziałek, 11 stycznia 2021

Wójt Gminy Siemkowice przypomina, iż na podstawie art. 111 ust. 7 ustawy  z dnia 26 października 1982 roku  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn.zm.) przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych są  zobowiązani złożyć   w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia danego roku kalendarzowego „Oświadczenia o  wartości sprzedaży napojów alkoholowych  w roku poprzednim” – druk w załączeniu.

Przedstawiona wartość sprzedaży napojów alkoholowych w oświadczeniu stanowi podstawę do naliczenia opłaty rocznej za korzystanie z zezwolenia (zezwoleń) w danym roku kalendarzowym – na zasadach określonych w art. 111 ust. 5 i 6 ww. ustawy – (opłaty opisane są w poniższej tabelce).

Lp.

Rodzaj sprzedanych napojów alkoholowych

opłata podstawowa pobierana w przypadku gdy wartość sprzedaży napojów alkoholowych nie przekroczyła progu ustawowego

opłata podwyższona pobierana w przypadku gdy wartość sprzedaży napojów alkoholowych przekroczyła próg ustawowy

1.

o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo

przy wartości sprzedaży do 37 500 zł – opłata wynosi 525,00 zł

przy wartości sprzedaży powyżej 37 500 zł – opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

2.

o zawartości powyżej 4,5% do 18%  alkoholu (z wyjątkiem piwa)

przy wartości sprzedaży do 37 500 zł – opłata wynosi 525,00 zł

przy wartości sprzedaży powyżej 37 500 zł – opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

3.

o zawartości powyżej 18% alkoholu

przy wartości sprzedaży do 77 000 zł – opłata wynosi 2.100,00 zł

przy wartości sprzedaży powyżej 77 000 zł – opłata wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

Oświadczenia o  wartości sprzedaży napojów alkoholowych  należy składać w sekretariacie lub w pokoju nr 13, Urzędu Gminy w Siemkowicach. Opłatę roczną za korzystanie z zezwolenia (zezwoleń) w danym roku kalendarzowym należy uiszczać w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja oraz do 30 września danego roku kalendarzowego lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego - art. 111 ust. 7 ww. ustawy.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty, o których mowa w art. 111 ust. 1-5, dokonuje się  w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Wpłaty należy dokonywać: na rachunek gminy: BS/Warta O/Siemkowice, nr konta: 69 9270 1029 0200 0794 2002 0190 w  tytule wpłaty należy podać adres placówki  wraz  z dopiskiem: “opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych”.

- lub w kasie Urzędu Gminy w Siemkowicach, kasa czynna od poniedziałku do piątku 700 – 1400 .

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasa, jeżeli przedsiębiorca:– w terminie do 31 stycznia 2021 r. nie złoży oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2020 lub w ciągu następnych 30 dni nie złoży tego oświadczenia wraz z opłatą dodatkową w wysokości 30 % rocznej opłaty podstawowej,–  nie wniesie opłaty za korzystanie z zezwolenia uiszczonej w ratach w terminach do 31 stycznia,  31 maja i 30 września 2021 r.  lub jednorazowo  w terminie do 31 stycznia  2021 r., lub  nie wniesie  w ciągu następnych 30 dni wymaganej opłaty powiększonej o 30 % opłaty należnej za cały rok kalendarzowy.

W przypadku niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty w wysokości i terminach określonych przez ustawę przedsiębiorca może wystąpić o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia (art. 18 ust. 13).

W przypadku cofnięcia zezwolenia z powodu podania fałszywych danych w oświadczeniu przedsiębiorca może wystąpić o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia (art. 18 ust. 11).

Dodatkowych informacji udziela Urząd Gminy w Siemkowicach, pod nr. tel. 043 842 72 69.

Pliki do pobrania:

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim (2020) (plik formatu PDF)

 
 

Polecane Strony


GOPS Siemkowice


Siemkowice z lotu ptaka


Gospodarka Łowiecka


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów