Dzisiaj jest Poniedziałek. 27 września 2021. Imieniny obchodzą Amadeusz, Amedeusz, Damian, Kosma, Przedbor, Urban. Do końca roku zostało 96 dni.
Autor: Administrator   
piątek, 19 lutego 2021

Informuję, że dnia 26 lutego 2021  r.  o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  w Siemkowicach odbędzie się XXV sesja Rady Gminy Siemkowice.

Porządek dzienny posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad oraz przyjęcie protokołu Nr XXIII i XXIV sesji Rady Gminy.
 3. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Siemkowice za 2020r.
 4. Sprawozdanie z realizacji zadań GOPS za 2020 r.
 5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemkowicach za 2020 r.
 6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds.  Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Siemkowicach za 2020 r.
 7. Informacja z działalności Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2020 r.
 8. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
 9. Interpelacje i wnioski radnych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Siemkowice na 2022 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siemkowice na rok 2021.
 16. Wolne wnioski, zapytania i odpowiedzi.
 17. Zamknięcie obrad XXV sesji Rady Gminy.

Protokół z XXIII i XXIV sesji Rady Gminy jest wyłożony do wglądu w pok. Nr 4, z którego  treścią można się zapoznać.

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Moryń

 
 

Polecane Strony


GOPS Siemkowice


Siemkowice z lotu ptaka


Gospodarka Łowiecka


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów