Dzisiaj jest Środa. 8 kwietnia 2020. Imieniny obchodzą Apolinary, Cezary, Cezaryna, Dionizy, Gawryła, January, Radosław, Sieciesława. Do końca roku zostało 268 dni.
Świadczenia rodzinne i stypendia - rok szkolny 2014/2015
Autor: GOPS Siemkowice   
środa, 23 lipca 2014

We wrześniu rusza nabór wniosków o świadczenia rodzinne.


_____Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2014/2015 będą przyjmowane od dnia 2 września 2014 r. Okres zasiłkowy do świadczeń rodzinnych rozpoczyna się 1 listopada 2014 r. i trwa do 31 października 2015 r. Jeżeli wnioskodawca złoży wniosek na nowy okres zasiłkowy wraz z kompletem dokumentów do 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 30 listopada 2014 r. W przypadku, gdy wnioskujący złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów od dnia 1 października do 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 31 grudnia 2014 r. W okresie zasiłkowym 2014/2015 obowiązują dochody za 2013 r.

Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć m.in.:

 • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach za 2013 r. wszystkich pełnoletnich członków rodziny lub stosowne oświadczenia;
 • zaświadczenie z ZUS lub od pracodawcy o wysokości opłaconych składek zdrowotnych za rok 2013 lub stosowne oświadczenie;
 • oświadczenie o dochodach za 2013 r. w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą (dotyczy osób rozliczających się w formie ryczałtu lub karty podatkowej);
 • oświadczenia wszystkich pełnoletnich członków rodziny o wysokości dochodów za 2013 rok niepodlegających opodatkowaniu.(np. stypendia, gospodarstwo rolne);
 • nakazy płatnicze za 2013 r. lub oświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego;
 • jeśli rodzic zameldowany jest w innej gminie, to zaświadczenie o nieubieganiu się o świadczenia rodzinne w gminie stałego zameldowania;
 • w przypadku uzyskania dochodu w 2013 r. dodatkowo należy dołączyć dokument potwierdzający liczbę miesięcy uzyskiwania tego dochodu (np. umowę o pracę);
 • w przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu po roku 2013, do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość (np. świadectwo pracy, umowa o pracę, , zaświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu netto);
 • kserokopię dowodu osobistego (w przypadku, gdy wcześniej nie była składana lub nastąpiła zmiana).

_____Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli ”Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.Jednocześnie informujemy, iż w toku postępowania administracyjnego,GOPS ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy. Wnioskodawcy, pobierający zasiłki rodzinne w obecnym okresie zasiłkowym tj. 2013/2014, których dzieci uczęszczają lub będą uczęszczać od września 2014 r. do szkół ponadgimnazjalnych  zobowiązani są dostarczyć aktualne zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki w roku szkolnym 2014/2015 w nieprzekraczalnym terminie do 10 września 2014 r.

Na podstawie dostarczonego zaświadczenia/oświadczenia, będą wypłacane dodatki:

 • z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
 • z tytułu dojazdu do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły,
 • z tytułu zamieszkiwania w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej (internat), oraz zasiłki rodzinne na dzieci, które ukończyły 18 rok życia a kontynuują naukę w szkole.

Uwaga! W przypadku nie dopełnienia ww. obowiązku wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami od miesiąca września 2014 r. zostanie wstrzymana !!! Jednocześnie przypominamy, że od 1 sierpnia 2014 r. będą przyjmowane wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2014/2015.
_____Pomoc materialna dla uczniów - stypendia (słuchaczy kolegiów) zamieszkałych na terenie Gminy Siemkowice Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemkowicach informuje, że od 02 do 15 września 2014r. będą przyjmowane wnioski na stypendia szkolne o charakterze socjalnym na rok szkolny 2014/2015. W przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych bądź kolegiów pracowników służb społecznych wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać do 15 października 2014 roku. Głównym kryterium przyznania stypendium jest wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie. Dochód, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, tj. w sierpniu, nie może przekroczyć kwoty 456,00 zł netto na osobę. Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemkowicach.

We wrześniu rusza nabór

wniosków o świadczenia

rodzinne

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2014/2015 będą przyjmowane od dnia 2 września 2014 r. Okres zasiłkowy

do świadczeń rodzinnych rozpoczyna się 1 listopada 2014 r. i trwa do 31 października 2015 r.

Jeżeli wnioskodawca złoży wniosek na nowy okres zasiłkowy wraz z kompletem dokumentów do 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 30 listopada 2014 r. W przypadku, gdy wnioskujący złoży wniosek wraz

z kompletem dokumentów od dnia 1  października do 30 listopada,

ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 31 grudnia 2014 r.

W okresie zasiłkowym 2014/2015 obowiązują dochody za 2013 r.

Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć m.in.:

zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach za 2013

r. wszystkich pełnoletnich członków rodziny lub stosowne oświadczenia;

zaświadczenie z ZUS lub od pracodawcy o wysokości opłaconych składek zdrowotnych za rok 2013 lub stosowne oświadczenie

oświadczenie o dochodach za 2013 r. w przypadku osób

prowadzących działalność gospodarczą (dotyczy osób rozliczających się w formie ryczałtu lub karty podatkowej);

oświadczenia wszystkich pełnoletnich członków rodziny o wysokości dochodów za 2013 rok niepodlegających opodatkowaniu.(np. stypendia, gospodarstwo rolne);

nakazy płatnicze za 2013 r. lub oświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego;

jeśli rodzic zameldowany jest w innej gminie, to zaświadczenie o nieubieganiu się o świadczenia rodzinne w gminie stałego zameldowania;

w przypadku uzyskania dochodu w 2013 r. dodatkowo należy dołączyć dokument potwierdzający liczbę miesięcy uzyskiwania tego dochodu (np. umowę o pracę);

w przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu po roku 2013, do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość (np. świadectwo pracy, umowa o pracę, , zaświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu netto);

kserokopię dowodu osobistego (w przypadku, gdy wcześniej nie była składana lub nastąpiła zmiana).Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli ”Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za

złożenie fałszywego oświadczenia”. Jednocześnie informujemy,

iż w toku postępowania administracyjnego,GOPS ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.

Wnioskodawcy, pobierający zasiłki rodzinne w obecnym okresie zasiłkowym

tj. 2013/2014, których dzieci uczęszczają lub będą uczęszczać od września 2014 r. do

szkół ponadgimnazjalnych zobowiązani są dostarczyć aktualne zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki w roku szkolnym 2014/2015 w nieprzekraczalnym terminie do 10 września 2014 r. Na podstawie dostarczonego zaświadczenia/oświadczenia, będą wypłacane dodatki

z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,

z tytułu dojazdu do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły,

z tytułu zamieszkiwania w miejscowości, w której znajduje

się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej ( internat),

oraz zasiłki rodzinne na dzieci, które ukończyły 18 rok życia a kontynuują naukę w szkole.

Uwaga! W przypadku nie dopełnienia ww. obowiązku wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami od miesiąca września 2014 r. zostanie wstrzymana !!!

Jednocześnie przypominamy, że od 1 sierpnia

2014 r. będą przyjmowane wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2014/2015

 

Pomoc materialna dla uczniów - stypendia (słuchaczy kolegiów)

zamieszkałych na terenie Gminy Siemkowice

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemkowicach informuje, że od

02 do 15 września 2014r. będą przyjmowane wnioski

na stypendia szkolne o charakterze socjalnym na rok szkolny

2014/2015. W przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich,

nauczycielskich kolegiów języków obcych bądź kolegiów pracowników służb społecznych wnioski o przyznanie stypendium

szkolnego należy składać do 15 października 2014 roku

.

Głównym kryterium przyznania stypendium jest wysokość dochodu netto na osobę

w rodzinie. Dochód, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, tj. w sierpniu, nie może przekroczyć kwoty

456,00 zł netto na osobę. Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemkowicach,

 

 

 
 

Polecane Strony


GOPS Siemkowice


Poznaj Siemkowice z LGD


Siemkowice z lotu ptakaPunkt Przedszkolny "Przedszkole szansą na lepszy start"


Adopcja psów


Gospodarka Łowiecka


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Radio Zw - Rowerem przez region


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów


Informacja Turystyczna

Baza Informacyjna


Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego

Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego