Dzisiaj jest Wtorek. 19 marca 2019. Imieniny obchodzą Bogdan, Józef. Do końca roku zostało 288 dni.
ZAPYTANIE OFERTOWE - przeprowadzenie remontu pomieszczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemkowicach
Autor: Izabela Marchewka   
wtorek, 27 września 2016

Na podstawie zarządzenia Nr 5/2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemkowicach z dn. 20 marca 2015r., art. 44 ustawy o finansach publicznych z dn. 27 sierpnia 2009r.(Dz.U.2013.885), oraz stosując przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2016.1265), przy wartości zamówienia – poniżej 30 tys. euro:

Zapraszam do złożenia oferty dotyczącej przeprowadzenia remontu pomieszczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemkowicach.

Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemkowicach

ul. Plac XXX-lecia PRL 1

98-354 Siemkowice

tel./fax: 043 841-72-69

e – mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Zaproszenie do składania ofert

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemkowicach zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na remont pomieszczeń w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Siemkowicach.

  1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont następujących pomieszczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemkowicach:
  • pokój nr 27,
  • pokój nr 28,
  • pokój nr 29,
  • pokój nr 30,

Zakres robót obejmuje we wszystkich wyżej wymienionych pokojach obejmuje:

  • wyrównanie i malowanie ścian, podłogi, montaż sufitu podwieszanego (wielkość powierzchni została określona w przedmiarze robót).

2. Naprawa obejmuje:

a) uzupełnienie ubytków, usunięcie spękań, starych farb i zacieków ( użycie zaprawy tynkarskiej/gips )

b) montaż sufitu podwieszanego,

c) demontaż starej glazury podłogowej (płytki PCV),

d) wylanie posadzki,

e) ułożenie płytek podłogowych ceramicznych o IV kl. ścieralności PEI w formacie 40x40, w kolorze ustalonym bezpośrednio z Zamawiającym

f) renowacja starych parapetów (instalacja nakładek parapetowych),

g) demontaż starych drzwi wraz z ościeżnicami i progiem,

h) zamurowanie otworu drzwiowego łączącego pokoje 27 i 28, a także otworu wejściowego do pokoju nr 28

i) wykucie nowych otworów drzwiowych do pokojów 27 i 28 zgodnie z przedstawionym rysunkiem/projektem.

j) Usunięcie czołowej ścianki działowej w pokoju nr 29 i postawienie nowej zgodnie z parametrami przedstawionymi na rysunku/projekcie

k) montaż drzwi wraz z ościeżnicą – dostarczonych przez Zamawiającego,

l) wymiana grzejników (dotyczy wyłącznie pokojów nr: 27, 28, 29)

m) montaż listew przypodłogowych,

n) wykucie instalacji grawitacyjnej

  • Malowanie obejmuje:

a)  dwukrotne malowanie sufitu farbą emulsyjną akrylową, wewnętrzną w kolorze białym;

b) dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną akrylową, wewnętrzną (kolor farby podlega uzgodnieniu z Zamawiającym);

  • Ponadto prace obejmują:

- zabezpieczenie okien/płytek w celu uniknięcia trwałych uszkodzeń i zabrudzeń

- usunięcie zbędnych – nieużywanych instalacji

  • Materiały potrzebne do wykonania robót będących przedmiotem zapytania ofertowego dostarcza Wykonawca z wyłączeniem drzwi i ościeżnicy, która zostaną dostarczone przez Zamawiającego.
  • Wykonawca wykona roboty będące przedmiotem zapytania ofertowego przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej obowiązującym przepisom, normom i standardom.

3. Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty będące przedmiotem zapytania ofertowego, licząc od dnia wystawienia faktury.
4. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy pomieszczenia do remontu w dni robocze w godzinach od 7.00 do 18.00.
5. Zamawiający udostępni Wykonawcy pobór wody i energii elektrycznej.
6. Wykonawca dołączy do oferty wyceniony przedmiar robót według załącznika nr 2 do zapytania ofertowego.
7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w przedmiarze robót za prawidłowe i terminowe wykonanie umowy.
8. Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzone zostaną wady:
1/ nadające się do usunięcia, to Zamawiający może żądać od Wykonawcy ich usunięcia, wyznaczając termin usunięcia wad.
2/ uniemożliwiające użytkowanie remontowych pomieszczeń zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wykonania przedmiotu zamówienia po raz drugi.

9. Termin wykonania umowy: od dnia podpisania umowy do 31.12.2016.

10. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem  oferty.

11. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny brutto.

12. Okres związania ofertą wynosi 15 dni od daty złożenia oferty.

13. Oferta wraz z załącznikami winna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, wypełniona i parafowana w całości oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

14. Wykonawca złoży ofertę na formularzu stanowiącym zał. nr 1 do zapytania ofertowego.

15. Termin składania ofert upływa dnia 7 października 2016r. o godz. 9:00

16. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem  „Oferta na usługi remontowe” w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemkowicach

17. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.

18. Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców o wyniku postępowania.
W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana. Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy, której wzór stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Załącznik nr 1
Umowa
 
 

Polecane Strony


Poznaj Siemkowice z LGD


Siemkowice z lotu ptakaPunkt Przedszkolny "Przedszkole szansą na lepszy start"


Adopcja psów


Gospodarka Łowiecka


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Radio Zw - Rowerem przez region


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów


Informacja Turystyczna

Baza Informacyjna


Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego

Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego