Dzisiaj jest Środa. 26 lutego 2020. Imieniny obchodzą Aleksander, Bogumił, Cezariusz, Dionizy, Mirosław, Nestor. Do końca roku zostało 310 dni.
Zapytanie ofertowe - usługa schronienia dla osób bezdomnych
Autor: Izabela Marchewka   
czwartek, 10 stycznia 2019

Siemkowice, dnia 10 styczeń 2019 r.

Zapytanie ofertowe - usługa schronienia dla osób bezdomnych

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemkowicach zaprasza do składania ofert na świadczenie usług schronienia tj. udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych, przywracanie do życia w społeczeństwie oraz usamodzielnianie tych osób. Poniżej pełna treść zapytania ofertowego.

GOPS.271.1.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemkowicach zaprasza do złożenia oferty na:

Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet oraz mężczyzn) z terenu Gminy Siemkowice.

CPV: 85311000-2

Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe

1. Nazwa oraz adres zamawiającego.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemkowicach
Plac Wolności 198-354 Siemkowice
tel. 0-43/841-72-85

2. Tryb udzielania zamówienia.

Niniejsze postępowanie jest prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotówkach kwoty 30 000 euro, bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. Nr 1986 ze zm.) – zgodnie z art. 4 pkt 8.

3. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w 2019 r. usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet oraz mężczyzn) z terenu Gminy Siemkowice.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia tj. udzielenie tymczasowego, całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych, w tym wyżywienia dla osób bezdomnych oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych, przywracanie do życia w społeczeństwie oraz usamodzielnianie tych osób.

Wnioskodawca zobowiązuje się zapewnić standard podstawowych usług świadczonych w schronisku dla osób bezdomnych, kwalifikacje osób świadczących w nim usługi oraz standard obiektu, w którym mieści się schronisko zgodnie z przepisami wykonawczymi do ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych w ciągu roku osób bezdomnych wynosić będzie do 3 osób. Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ww. ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza także zwiększenie zakresu usługi - liczby osób do nie więcej niż 40%. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług świadczonych przez schronisko.

Każdorazowe umieszczenie osoby, wymagającej schronienia odbywać się będzie na podstawie indywidualnej decyzji administracyjnej przyznania pomocy w tej formie tj. udzielenia schronienia, wydanej przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemkowicach. Decyzja zawierać będzie: imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj, zakres i okres świadczenia usługi.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca podejmie świadczenie usług w oparciu o dane przekazane faksem, telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług będzie potwierdzone kopią wydanej decyzji administracyjnej bez zbędnej zwłoki.

Miejsce świadczenia usług: powiat wieluński, powiat kłobucki, powiat częstochowski, powiat piotrkowski, powiat radomszczański, powiat bełchatowski

4. Termin wykonania usługi:

Usługa ciągła od 01 lutego 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

5. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności związanej z przedmiotem zapytania ofertowego, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2) posiadania wiedzy i doświadczenia, niezbędnego do prawidłowego wykonania usługi,

3) pozostawania w sytuacji ekonomicznej i finansowej, pozwalającej na prawidłowe wykonanie zamówienia, oraz spełniają standard podstawowych usług zgodnie z przepisami wykonawczymi do ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r. poz. 1508 ze zm.).

6. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału  w postępowaniu. W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 5 przedmiotowego zapytania ofertowego Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest złożyć:

oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – oświadczenie zawarte jest w treści oferty.

7. Opis sposobu obliczenia ceny:

Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową (jednostkową) za wykonanie zamówienia tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego - zgodnie z drukiem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Oferty proszę składać do 24.01.2019r. w formie papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemkowicach. Po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty cenowej z Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

Załączniki:

Załącznik
 
 

Polecane Strony


GOPS Siemkowice


Poznaj Siemkowice z LGD


Siemkowice z lotu ptakaPunkt Przedszkolny "Przedszkole szansą na lepszy start"


Adopcja psów


Gospodarka Łowiecka


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Radio Zw - Rowerem przez region


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów


Informacja Turystyczna

Baza Informacyjna


Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego

Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego