Dzisiaj jest Środa. 29 stycznia 2020. Imieniny obchodzą Franciszek Salezy, Gilda, Hanna, Walerian, Waleriana, Waleriusz, Zdzisław. Do końca roku zostało 338 dni.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Siemkowice na rok 2019 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn.: ,,Powszechna nauka pływania dla uczniów klas I-III z terenu Gminy Siemkowice w 2019 roku”
Autor: Irena Biecuszek   
wtorek, 12 lutego 2019

Zarządzenie Nr 21/2019

Wójta Gminy Siemkowice

z dnia 12 lutego 2019 r.

w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów  wymienionych  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do komisji  konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Siemkowice na rok 2019 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn.: ,,Powszechna nauka pływania dla uczniów klas I-III z terenu Gminy Siemkowice w 2019 roku”

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn.zm. ),  art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn.zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłasza się nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków Komisji konkursowej ds. przeprowadzenia  oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Siemkowice w 2019 r.

§ 2. Informacje szczegółowe, dotyczące warunków naboru określa ogłoszenie będące załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Określa się wzór formularza zgłoszeniowego przedstawiciela na członka przedmiotowej komisji w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego o wolontariacie mogą zgłaszać swoich przedstawicieli do Wójta Gminy Siemkowice w formie pisemnej do dnia 22.02.2019 r.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Siemkowice oraz w siedzibie Urzędu Gminy na tablicy ogłoszeń.

Wójt Gminy Siemkowice

/-/ Zofia Kotynia

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych
do komisji konkursowej

Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowejAktualizacja - Pliki dodane w dniu 26 luty 2019r.:

 
 

Polecane Strony


GOPS Siemkowice


Poznaj Siemkowice z LGD


Siemkowice z lotu ptakaPunkt Przedszkolny "Przedszkole szansą na lepszy start"


Adopcja psów


Gospodarka Łowiecka


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Radio Zw - Rowerem przez region


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów


Informacja Turystyczna

Baza Informacyjna


Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego

Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego