Dzisiaj jest Niedziela. 15 września 2019. Imieniny obchodzą Albin, Budzigniew, Maria, Nikodem. Do końca roku zostało 108 dni.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Siemkowice na rok 2019 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn.: ,,Powszechna nauka pływania dla uczniów klas I-III z terenu Gminy Siemkowice w 2019 roku”
Autor: Irena Biecuszek   
wtorek, 12 lutego 2019

Zarządzenie Nr 21/2019

Wójta Gminy Siemkowice

z dnia 12 lutego 2019 r.

w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów  wymienionych  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do komisji  konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Siemkowice na rok 2019 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn.: ,,Powszechna nauka pływania dla uczniów klas I-III z terenu Gminy Siemkowice w 2019 roku”

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn.zm. ),  art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn.zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłasza się nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków Komisji konkursowej ds. przeprowadzenia  oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Siemkowice w 2019 r.

§ 2. Informacje szczegółowe, dotyczące warunków naboru określa ogłoszenie będące załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Określa się wzór formularza zgłoszeniowego przedstawiciela na członka przedmiotowej komisji w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego o wolontariacie mogą zgłaszać swoich przedstawicieli do Wójta Gminy Siemkowice w formie pisemnej do dnia 22.02.2019 r.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Siemkowice oraz w siedzibie Urzędu Gminy na tablicy ogłoszeń.

Wójt Gminy Siemkowice

/-/ Zofia Kotynia

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych
do komisji konkursowej

Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowejAktualizacja - Pliki dodane w dniu 26 luty 2019r.:

 
 

Polecane Strony


GOPS Siemkowice


Poznaj Siemkowice z LGD


Siemkowice z lotu ptakaPunkt Przedszkolny "Przedszkole szansą na lepszy start"


Adopcja psów


Gospodarka Łowiecka


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Radio Zw - Rowerem przez region


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów


Informacja Turystyczna

Baza Informacyjna


Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego

Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego