Dzisiaj jest Niedziela. 20 sierpnia 2017. Imieniny obchodzą Bernard, Jan, Sabin, Samuel, Samuela, Sieciech, Szwieciech, Świeciech, Sobiesław. Do końca roku zostało 134 dni.
 

Nowy numer konta bankowego UG Siemkowice

BS Warta O/Siemkowice - 69 9270 1029 0200 0794 2002 0190

Aktualności z gminy...
Uwaga - obszar zapowietrzony zgnilcem amerykańskim pszczół
Autor: Administrator   
czwartek, 06 lipca 2017

Treść rozporządzenia https://gminasiemkowice.pl/images/stories/pdf2.jpg
 
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Siemkowice organizowane w Ożegowie.
Autor: Marcin Smejda   
czwartek, 06 lipca 2017

W dniu 2 lipca 2017 roku w Ożegowie odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Siemkowice. Po złożeniu meldunku przez Komendanta Gminnego – dh Jacka Michalaka, uroczystego otwarcia Gminnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych dokonał – Prezes Oddziału Gminnego ZOSP RP dh Waldemar Moryń. W zawodach udział wzięły 4 męskie drużyny OSP oraz trzy drużyny MDP. Głównym celem zawodów było podnoszenie gotowości bojowej strażaków poprzez rywalizację, a także promowanie wśród młodego pokolenia lokalnego patriotyzmu.

Zawody zostały rozegrane w dwóch konkurencjach: bieg sztafetowy z przeszkodami oraz ćwiczenie bojowe Nad prawidłowym przebiegiem poszczególnych konkurencji czuwała komisja sędziowska na czele z sędzią głównym zawodów st. asp. Kamilem Posmykiem
z Państwowej Straży Pożarnej w Pajęcznie.

Klasyfikacja generalna zawodów przedstawia się następująco :

I miejsce – OSP Siemkowice z wynikiem łącznym 109,1 pkt.

II miejsce – OSP Mokre z wynikiem łącznym 110,3 pkt.

III miejsce – OSP Ożegów z wynikiem łącznym 119,9 pkt.

 

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze:

I miejsce – OSP Siemkowice z wynikiem łącznym 108,9 pkt.

II miejsce – OSP Radoszewice z wynikiem łącznym 110,4 pkt.

III miejsce – OSP Lipnik z wynikiem łącznym 116,1 pkt.

 

Zawody odbyły się w przyjacielskiej i sportowej atmosferze, w obecności wielu kibiców oraz sympatyków pożarnictwa. Uwieńczeniem zmagań było wręczenie uczestniczącym drużynom pucharów, nagród pieniężnych, dyplomów oraz nagród rzeczowych ufundowanych przez Wójta Gminy Siemkowice. Organizatorem zawodów był Wójt Gminy Siemkowice oraz Oddział Gminny ZOSP RP w Siemkowicach.

IMG_4902IMG_4909IMG_4914IMG_4915IMG_4916IMG_4917IMG_4922IMG_4929IMG_4935IMG_4945IMG_4952IMG_4964IMG_4979IMG_4983IMG_4989IMG_4992IMG_4997IMG_5011IMG_5014IMG_5025IMG_5040IMG_5042IMG_5044IMG_5052IMG_5057IMG_5063IMG_5070IMG_5075

 
Komunikat - Przerwy w dostawie energii elektrycznej.
Autor: Administrator   
czwartek, 06 lipca 2017

PGE Dystrybucja Łódź -Teren S.A. Rejon Energetyczny Bełchatów informuje swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla miejscowości zasilanych z niżej wymienionych stacji transformatorowych:

w dniu 17.07.2017r. godz. 08.00-14
Miejscowości z nr stacji transformatorowych: ulice:
Tondle 7-0485
Mierzanów 7-0485
Radoszewice Górki 7-0485

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od RE Bełchatów może nie dojść do wyłączeń w wyżej podanych terminach, a przewidywany czas przerwy oraz zakres wyłączenia planowanego może ulec zmianie.
Zamieszczona informacja znajduje się również na firmowej stronie :
www.pgedystrybucja.pl . Informację o w/w przerwach można uzyskać pod bezpłatnym numerem tel. 991 wybierając odpowiednią opcję.

 
Nowe przepisy dotyczące usuwania drzew
Autor: Sylwia Gryndziak   
środa, 05 lipca 2017

Urząd Gminy w Siemkowicach informuje, że z dniem 17 czerwca br. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 roku o zmianie ustawy o ochronie przyrody.

Zmiana ustawy przywraca między innymi prawną ochronę drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

1. OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA WYCINKI PRZEZ OSOBY FIZYCZNE

Nowe zapisy ustawy nakładają na osoby fizyczne obowiązek zgłoszenia do Urzędu od 17 czerwca 2017r. zamiaru usunięcia drzew, których obwody pni mierzonych na wysokości 5 cm przekraczają:

 • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
 • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew,

Zgłoszenie musi zawierać:

 • imię i nazwisko wnioskodawcy,
 • oznaczenie nieruchomości, z  której drzewo ma być usunięte,
 • rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

UWAGA: w przypadku drzew usuwanych z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, zgłoszenia należy dokonać do wojewódzkiego konserwatora zabytków.

2. PROCEDURA ADMINISTRACYJNA PO DOKONANIU ZGŁOSZENIA

 • W terminie 21 dni organ przyjmujący zgłoszenie przeprowadzi oględziny przeznaczonych do usunięcia drzew, podczas których ustalony zostanie gatunek drzew oraz ich obwody na wysokości 5cm. Z oględzin sporządzany będzie protokół.

UWAGA: gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich elementów wskazanych w punkcie 1, na zgłaszającego w drodze postanowienia zostanie nałożony obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni – nałożenie obowiązku uzupełnienia zgłoszenia przerywa bieg 21 dniowego terminu

 • W terminie 14 dni od daty dokonania oględzin organ przyjmujący zgłoszenie, może w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw co do zamiaru usunięcia zieleni (za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej). Informacja o wniesieniu sprzeciwu może dotrzeć do zgłaszającego wycinkę po 14 dniach. Wobec powyższego, najlepiej po upływie 14 dni sprawdzić w Urzędzie czy nie zgłoszono sprzeciwu do wycięcia, gdyż wycinka drzewa, w stosunku do którego zgłoszono sprzeciw zagrożona jest karą finansową.
 • Organ, do którego wniesiono zgłoszenie, może wnieść sprzeciw w przypadku:
 • lokalizacji drzewa na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
 • lokalizacji drzewa na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • lokalizacji drzewa na terenach objętych formami ochrony przyrody,
 • spełniania przez drzewo kryteriów, które zostaną ustalone w rozporządzeniu ministra do spraw środowiska dot. uznawania przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody – w tym zakresie ustawa zacznie obowiązywać po wejściu w życie w/w rozporządzenia. Minister ma 6 miesięcy na wydanie tego rozporządzenia.
  • Organ, do którego wniesiono zgłoszenie musi wnieść sprzeciw w przypadku:
 • jeżeli zgłoszenie dotyczy drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na usunięcie,
 • nie uzupełnienia zgłoszenia, w  stosunku do którego został nałożony taki obowiązek.

Wójt, może przed upływem 14-dniowego, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa.

3. CZAS OBOWIĄZYWANIA ZGŁOSZENIA

W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od oględzin przeprowadzonych przez gminnego urzędnika konieczne będzie nowe zgłoszenie i cała procedura zostaje uruchomiona na nowo.

4. MOŻLIWOŚĆ NALICZENIA OPŁAT NA WŁAŚCICIELA

Czytaj dalej nowe przepisy dotyczące usuwania drzew
 
Możliwośc pozyskania funduszy z budżetu obywatelskiego.
Autor: Administrator   
piątek, 30 czerwca 2017

BUDŻET OBYWATELSKI SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2018
 
Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi przypomina:
Autor: Administrator   
piątek, 30 czerwca 2017

Łódź, kwiecień 2017r.

 • Uprawa bulw ziemniaków w Polsce oraz przemieszczanie ich wewnątrz Unii Europejskiej może być prowadzona wyłącznie przez podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Ziemniaki mogą być wprowadzane do obrotu i przemieszczane do innych państw członkowskich UE, jeśli:

 • Wszystkie ziemniaki w miejscu produkcji, z którego pochodzą przemieszczane bulwy, zostały przebadane przez wojewódzkiego inspektora i uznane za wolne od bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus - Cms (bakterioza pierścieniowa ziemniaka).
 • Ziemniaki pochodzące z miejsc produkcji, w których wysadzone zostały jedynie sadzeniaki kwalifikowane lub ziemniaki badane na obecność bakterii Cms i uznane za wolne, będą mogły być wysyłane do innych państw członkowskich Unii Europejskiej po przeprowadzeniu badań jedynie wysyłanych partii.
 • Do każdego opakowania bulw ziemniaków musi być dołączony numer wpisu do tego rejestru producenta i dystrybutora.
 • Ziemniaki przemieszczane do innych krajów Unii Europejskiej, muszą być zaopatrzone również w „Zaświadczenie potwierdzające niewystępowanie bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (bakterioza pierścieniowa ziemniaka)” wydane przez wojewódzkiego inspektora.

Dodatkowo ziemniaki wprowadzane na teren Słowacji muszą być zaopatrzone w dokument poświadczający, że producent lub sprzedawca przedmiotowych ziemniaków został wpisany do rejestru przedsiębiorców.

 • Ziemniaki przemieszczane do krajów trzecich, muszą spełniać wymogi kraju przeznaczenia i być zaopatrzone w świadectwo fitosanitarne, wydawane przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
 • Kto wprowadza do obrotu lub przemieszcza bulwy ziemniaków bez oznakowania i/lub zaświadczenia podlega karze grzywny.
 • Wprowadzanie do obrotu lub przemieszczanie bulw ziemniaka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez wpisu do rejestru przedsiębiorców skutkuje, zgodnie z art. 108 ust.1 pkt 3) ustawy z dnia 18 grudnia 2003 roku o ochronie roślin (Dz.U. z 2016 r., poz. 2041 ze zm.), naliczeniem opłaty sankcyjnej w wysokości 2 270 zł.

Bliższych informacji udziela Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi, ul. Siewna 13a, tel. 042 633-99-72 ,  611-66-60,  Delegatura Piotrków Tryb. ul. Dworska 13, tel. 044 646-68-62; Delegatura Sieradz, ul. POW 29, tel. 043 827-11-27; Delegatura Skierniewice, ul. M. Rataja 9, tel. 046 833-64-16 lub najbliższa jednostka WIORiN. Wykaz wszystkich jednostek na stronie www.piorin.gov.pl.

Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi

Andrzej Kwiatkowski

 

 
«pierwszapoprzednia123456789101112131415następnaostatnia»

Strona 5 z 85
 

Powitanie

Witam serdecznie na oficjalnym portalu Gminy Siemkowice - Wójt Zofia Kotynia.

 

Polecane Strony


Poznaj Siemkowice z LGD


Siemkowice z lotu ptakaPunkt Przedszkolny "Przedszkole szansą na lepszy start"


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Radio Zw - Rowerem przez region


Publiczne Gimnazjum w Siemkowicach

Publiczne Gimnazjum w Siemkowicach


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów


Informacja Turystyczna

Baza Informacyjna


Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego

Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego


Portal Gminy Siemkowice