Dzisiaj jest Czwartek. 22 lutego 2018. Imieniny obchodzą Małgorzata, Nikifor, Piotr, Wiktor, Wiktoriusz, Wrócisław. Do końca roku zostało 313 dni.
Aktualności z gminy...
Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący wyznaczenia sto drugiego oraz sto trezeciego ogniska afrykańskiego pomoru świń
Autor: Administrator   
piątek, 13 października 2017

Główny Lekarz Weterynarii informuje o wyznaczeniu sto drugiego ogniska ASF w Polsce, od dnia występowania w Polsce ASF, tj. od 17 lutego 2014 r.

Sto drugie ognisko ASF (siedemdziesiąte dziewiąte w tym roku),  stwierdzono na podstawie wyników badań otrzymanych w dniu 6 października br. z krajowego laboratorium referencyjnego ds. ASF, tj. Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, w gospodarstwie, w którym utrzymywano 72 śwnie, położonym w gminie Międzyrzec Podlaski, w powiecie bialskim, w województwie lubelskim. Gospodarstwo położone jest w obszarze zagrożenia (obszar określony w części III załącznika do decyzji KE 2014/709/UE).
W gospodarstwie, w którym wyznaczono ognisko ASF, wdrożone zostały procedury związane z likwidacją choroby.

Sto trzecie ognisko ASF (osiemdziesiąte w tym roku),  stwierdzono na podstawie wyników badań otrzymanych w dniu 9 października br. z krajowego laboratorium referencyjnego ds. ASF, tj. Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, w gospodarstwie, w którym utrzymywano 16 świń, położonym w gminie Międzyrzec Podlaski, w powiecie bialskim, w województwie lubelskim. Gospodarstwo położone jest w obszarze zagrożenia (obszar określony w części III załącznika do decyzji KE 2014/709/UE).
W gospodarstwie, w którym wyznaczono ognisko ASF, wdrożone zostały procedury związane z likwidacją choroby.

 
Komunikat Powiatowego Urzędu Pracy w Pajęcznie
Autor: Administrator   
środa, 11 października 2017

SKORZYSTAJ Z DOTACJI ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH I ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ!!!

Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie pajęczańskim (III)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Wnioski mogą składać osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pajęcznie zamierzające uruchomić działalność gospodarczą na terenie powiatu pajęczańskiego.

Kwota dotacji do 24 000,00 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące przyznawania środków można uzyskać pod nr telefonu 34 311 28 82 wew. 105 lub w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Pajęcznie, ul. 1 Maja 65, pokój 105.

 
Informacja dla mieszkańców Gminy Siemkowice
Autor: Administrator   
poniedziałek, 09 października 2017

Siemkowice, dnia 09.10.2017 r.

 

Informacja

Urząd Gminy w Siemkowicach informuje odbiorców wody, że w okresie od dnia 11.10.2017 r. do 13.10.2017 r. może nastąpić spadek ciśnienia wody lub czasowa przerwa w dostawie wody z powodu prac modernizacyjnych na stacji uzdatniania wody w Siemkowicach.

 
POMOC DLA POSZKODOWANYCH PRZEZ WICHURĘ
Autor: Elżbieta Płuciennik   
poniedziałek, 09 października 2017

Wójt Gminy Siemkowice informuje, że w związku ze zdarzeniami pogodowymi jakie miały miejsce w nocy z 5 na 6 października 2017r., właściciele budynków mieszkalnych i gospodarczych uszkodzonych w wyniku wichury, proszeni są o składanie informacji o stratach w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemkowicach lub w Urzędzie Gminy w Siemkowicach.

 
Informacja dla mieszkańców Gminy Siemkowice w sprawie zmiany nazwy ulic
Autor: Zofia Kotynia   
wtorek, 03 października 2017

Informacja o zmianie nazw ulic i placu w Gminie Siemkowice, w związku z ,,ustawą dekomunizacyjną”

Siemkowice, dn. 03.10.2017r.

Szanowni Mieszkańcy

Uprzejmie informujemy, że w związku z przyjętą przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej  Ustawą z dnia 1 kwietnia 2016r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń  użyteczności publicznej  (Dz. U. z 2016 r. poz. 744), Rada Gminy Siemkowice podjęła Uchwałę Nr XXXIV/135/17 w dniu 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic  i placu (upamiętniających  osoby, organizację, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny lub propagujący taki ustrój w inny sposób) położonych na terenie Gminy  Siemkowice.

W/w Uchwała w dniu  21 września br. została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego (Dz. U. z 2017 poz. 4029) i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia co oznacza, że
od dnia 06 października 2017r.  będą obowiązywać nowe nazwy ulic i placu.

Powyższą uchwałą następujące ulice otrzymały nowe nazwy :


w miejscowości Siemkowice:

1) ulica 22-lipca - nowa nazwa ,,ulica Przedszkolna”

2) ulica 18-Stycznia - nowa nazwa ,,ulica Kościelna”

3) Plac XXX - lecia PRL - nowa nazwa ,,Plac Wolności”

 

w miejscowości Ożegów:

1) ulica 18-Stycznia - nowa nazwa ,,ulica Długa”

W związku z powyższym rozesłane zostaną informacje o dokonanej zmianie do właściwych instytucji, a także zawiadomieni zostaną właściciele nieruchomości o zmianie adresów tychże nieruchomości, zmienione zostaną również tablice z nazwami ulic.

Zwracamy się z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi i podawanie właściwej nazwy ulicy podczas załatwiania wszelkich formalności w urzędach i instytucjach.

Ponadto informuję, że:

 1. Zmiana nazw ulic dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową: dowody rejestracyjne pojazdu,  dowody osobiste i prawa jazdy zachowają ważność, a ich wymiana nie będzie wymagana przed końcem terminu ważności dokumentu.
 2. Nie ma konieczności składania korekty deklaracji w sprawie gospodarowania odpadami oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, zmiany zostaną naniesione z urzędu.
 3. Przemeldowanie mieszkańców ulic, w związku ze zmianą ich nazwy, dokonane zostanie z urzędu, (numery lokali pozostają bez zmian).

Zmianę nazwy ulicy i placu należy natomiast zgłosić

● w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania zmiany Staroście Pajęczańskiemu (Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - ewidencji gruntów i budynków).

● niezwłocznie w Sądzie prowadzącym księgę wieczystą ( w przypadku jeśli jest ujawniona ulica dotychczasowa to czynność jest bezpłatna, a jeśli brak ujawnionej ulicy to wpisanie nowej jest za odpłatnością).

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą powinny dokonać zmian w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG. Zmiana następuje nieodpłatnie; zmiana elektronicznie zostaje zgłoszona do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego i Głównego Urzędu Statystycznego.

Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych wraz z uwzględnieniem w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat.

O zmianie nazw ulic mieszkańcy we własnym zakresie winni bez zbędnej zwłoki powiadomić różne instytucje, takie jak m.in. banki, zakłady pracy, urzędy skarbowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, fundusze emerytalne, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje obsługujące rolników, partnerów biznesowych, dostawców energii elektrycznej , operatorów telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostawców internetu, telewizji kablowej oraz inne instytucje, z których usług Państwo korzystają.

W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z Urzędem Gminy w Siemkowicach nr tel. 43 841 72 69  (osoby do kontaktu: Sekretarz Gminy - Pani Magdalena Beksa, Inspektor ds. gospodarki przestrzennej - Pan Mariusz Bereś).

Wójt Gminy Siemkowice

Zofia Kotynia

 
Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi przypomina:
Autor: Administrator   
poniedziałek, 02 października 2017

Łódź, wrzesień 2017r.

 • Uprawa bulw ziemniaków w Polsce oraz przemieszczanie ich wewnątrz Unii Europejskiej może być prowadzona wyłącznie przez podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Ziemniaki mogą być wprowadzane do obrotu i przemieszczane do innych państw członkowskich UE, jeśli:

 • Wszystkie ziemniaki w miejscu produkcji, z którego pochodzą przemieszczane bulwy, zostały przebadane przez wojewódzkiego inspektora
  i uznane za wolne od bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus -  Cms (bakterioza pierścieniowa ziemniaka).
 • Ziemniaki pochodzą z miejsc produkcji uznanych za wolne od bakterii Cms zgodnie z rozporządzniem MRiRW z dnia 6 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Dz. U. z 2014 r. poz. 1121 ze zm.)
 • Ziemniaki pochodzące z miejsc produkcji, w których wysadzone zostały jedynie sadzeniaki kwalifikowane lub ziemniaki badane na obecność bakterii Cms i uznane za wolne, będą mogły być wysyłane do innych państw członkowskich Unii Europejskiej po przeprowadzeniu badań jedynie wysyłanych partii.
 • Do każdego opakowania bulw ziemniaków musi być dołączony numer wpisu do tego rejestru producenta i dystrybutora .
 • Ziemniaki przemieszczane do innych krajów Unii Europejskiej, muszą być zaopatrzone również w „Zaświadczenie potwierdzające niewystępowanie bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (bakterioza pierścieniowa ziemniaka)” wydane przez wojewódzkiego inspektora.

Dodatkowo ziemniaki wprowadzane na teren Słowacji muszą być zaopatrzone w dokument poświadczający, że producent lub sprzedawca przedmiotowych ziemniaków został wpisany do rejestru przedsiębiorców.

 • Ziemniaki przemieszczane do krajów trzecich, muszą spełniać wymogi kraju przeznaczenia i być zaopatrzone w świadectwo fitosanitarne, wydawane przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
 • Kto wprowadza do obrotu lub przemieszcza bulwy ziemniaków bez oznakowania i/lub zaświadczenia podlega karze grzywny.
 • Wprowadzanie do obrotu lub przemieszczanie bulw ziemniaka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez wpisu do rejestru przedsiębiorców skutkuje, zgodnie z art. 108 ust.1 pkt 3) ustawy z dnia 18 grudnia 2003 roku o ochronie roślin (Dz.U. z 2016 r., poz. 2041 ze zm.), naliczeniem opłaty sankcyjnej w wysokości 2 270 zł.

Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi

Andrzej Kwiatkowski

Bliższych informacji udziela Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi, ul. Siewna 13a, tel. 042 633-99-72 ,  611-66-60,  Delegatura Piotrków Tryb. ul. Dworska 13, tel. 044 646-68-62; Delegatura Sieradz, ul. POW 29, tel. 043 827-11-27; Delegatura Skierniewice, ul. M. Rataja 9, tel. 046 833-64-16 lub najbliższa jednostka WIORiN. Wykaz wszystkich jednostek na stronie www.piorin.gov.pl.

 
«pierwszapoprzednia123456789101112131415następnaostatnia»

Strona 8 z 96
 

Powitanie

Witam serdecznie na oficjalnym portalu Gminy Siemkowice - Wójt Zofia Kotynia.

 

Polecane Strony


Poznaj Siemkowice z LGD


Siemkowice z lotu ptakaPunkt Przedszkolny "Przedszkole szansą na lepszy start"


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Radio Zw - Rowerem przez region


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów


Informacja Turystyczna

Baza Informacyjna


Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego

Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego


Portal Gminy Siemkowice