Dzisiaj jest Środa. 20 września 2017. Imieniny obchodzą Dionizy, Eustachy, Eustachiusz, Fausta, Faustyna, Filipina, Irena, Oleg, Ostap, Sozant. Do końca roku zostało 103 dni.
 

Nowy numer konta bankowego UG Siemkowice

BS Warta O/Siemkowice - 69 9270 1029 0200 0794 2002 0190

ZAPYTANIE OFERTOWE - przeprowadzenie remontu pomieszczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemkowicach

2398 razy czytano artykul

Autor: Izabela Marchewka   
wtorek, 27 września 2016

Na podstawie zarządzenia Nr 5/2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemkowicach z dn. 20 marca 2015r., art. 44 ustawy o finansach publicznych z dn. 27 sierpnia 2009r.(Dz.U.2013.885), oraz stosując przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2016.1265), przy wartości zamówienia – poniżej 30 tys. euro:

Zapraszam do złożenia oferty dotyczącej przeprowadzenia remontu pomieszczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemkowicach.

Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemkowicach

ul. Plac XXX-lecia PRL 1

98-354 Siemkowice

tel./fax: 043 841-72-69

e – mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Zaproszenie do składania ofert

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemkowicach zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na remont pomieszczeń w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Siemkowicach.

  1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont następujących pomieszczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemkowicach:
  • pokój nr 27,
  • pokój nr 28,
  • pokój nr 29,
  • pokój nr 30,

Zakres robót obejmuje we wszystkich wyżej wymienionych pokojach obejmuje:

  • wyrównanie i malowanie ścian, podłogi, montaż sufitu podwieszanego (wielkość powierzchni została określona w przedmiarze robót).

2. Naprawa obejmuje:

a) uzupełnienie ubytków, usunięcie spękań, starych farb i zacieków ( użycie zaprawy tynkarskiej/gips )

b) montaż sufitu podwieszanego,

c) demontaż starej glazury podłogowej (płytki PCV),

d) wylanie posadzki,

e) ułożenie płytek podłogowych ceramicznych o IV kl. ścieralności PEI w formacie 40x40, w kolorze ustalonym bezpośrednio z Zamawiającym

f) renowacja starych parapetów (instalacja nakładek parapetowych),

g) demontaż starych drzwi wraz z ościeżnicami i progiem,

h) zamurowanie otworu drzwiowego łączącego pokoje 27 i 28, a także otworu wejściowego do pokoju nr 28

i) wykucie nowych otworów drzwiowych do pokojów 27 i 28 zgodnie z przedstawionym rysunkiem/projektem.

j) Usunięcie czołowej ścianki działowej w pokoju nr 29 i postawienie nowej zgodnie z parametrami przedstawionymi na rysunku/projekcie

k) montaż drzwi wraz z ościeżnicą – dostarczonych przez Zamawiającego,

l) wymiana grzejników (dotyczy wyłącznie pokojów nr: 27, 28, 29)

m) montaż listew przypodłogowych,

n) wykucie instalacji grawitacyjnej

  • Malowanie obejmuje:

a)  dwukrotne malowanie sufitu farbą emulsyjną akrylową, wewnętrzną w kolorze białym;

b) dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną akrylową, wewnętrzną (kolor farby podlega uzgodnieniu z Zamawiającym);

  • Ponadto prace obejmują:

- zabezpieczenie okien/płytek w celu uniknięcia trwałych uszkodzeń i zabrudzeń

- usunięcie zbędnych – nieużywanych instalacji

  • Materiały potrzebne do wykonania robót będących przedmiotem zapytania ofertowego dostarcza Wykonawca z wyłączeniem drzwi i ościeżnicy, która zostaną dostarczone przez Zamawiającego.
  • Wykonawca wykona roboty będące przedmiotem zapytania ofertowego przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej obowiązującym przepisom, normom i standardom.

3. Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty będące przedmiotem zapytania ofertowego, licząc od dnia wystawienia faktury.
4. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy pomieszczenia do remontu w dni robocze w godzinach od 7.00 do 18.00.
5. Zamawiający udostępni Wykonawcy pobór wody i energii elektrycznej.
6. Wykonawca dołączy do oferty wyceniony przedmiar robót według załącznika nr 2 do zapytania ofertowego.
7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w przedmiarze robót za prawidłowe i terminowe wykonanie umowy.
8. Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzone zostaną wady:
1/ nadające się do usunięcia, to Zamawiający może żądać od Wykonawcy ich usunięcia, wyznaczając termin usunięcia wad.
2/ uniemożliwiające użytkowanie remontowych pomieszczeń zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wykonania przedmiotu zamówienia po raz drugi.

9. Termin wykonania umowy: od dnia podpisania umowy do 31.12.2016.

10. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem  oferty.

11. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny brutto.

12. Okres związania ofertą wynosi 15 dni od daty złożenia oferty.

13. Oferta wraz z załącznikami winna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, wypełniona i parafowana w całości oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

14. Wykonawca złoży ofertę na formularzu stanowiącym zał. nr 1 do zapytania ofertowego.

15. Termin składania ofert upływa dnia 7 października 2016r. o godz. 9:00

16. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem  „Oferta na usługi remontowe” w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemkowicach

17. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.

18. Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców o wyniku postępowania.
W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana. Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy, której wzór stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Załącznik nr 1
Umowa
 
 

Polecane Strony


Poznaj Siemkowice z LGD


Siemkowice z lotu ptakaPunkt Przedszkolny "Przedszkole szansą na lepszy start"


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Radio Zw - Rowerem przez region


Publiczne Gimnazjum w Siemkowicach

Publiczne Gimnazjum w Siemkowicach


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów


Informacja Turystyczna

Baza Informacyjna


Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego

Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego


Portal Gminy Siemkowice