Dzisiaj jest Poniedziałek. 18 października 2021. Imieniny obchodzą Julian, Łukasz, René. Do końca roku zostało 75 dni.
Aktualności z gminy...
Festyn w Radoszewicach

 
Poświecenie kapliczki przydrożnej w Ignacowie

_____4 sierpnia 2013r w godzinach popołudniowych mieszkańcy wsi Ignaców uczestniczyli we mszy świętej polowej przy nowo odrestaurowanej kapliczce przydrożnej w swojej miejscowości. Msza zorganizowana była na prośbę mieszkańców by uczcić i poświęcić odnowiony przez społeczność znak obecności Boga.
_____Mszę świętą celebrował ks Paweł Hadaś proboszcz parafii wraz z ks Markiem Wożniakiem prefektem parafii Siemkowice. W uroczystości uczestniczyli mieszkańcy oraz goście zaproszeni w osobach Pani Wójt Gminy Zofia Kotynia. Członek Zarządu Powiatu Pan Tadeusz Ślusarek.


Fotorelacja:

Czytaj Więcej...
 
Ogłoszenie

_____Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców gminy Siemkowice, że zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 08 lipca 2013 roku na terenie województwa łódzkiego przeprowadzony zostanie trening systemu wykrywania i alarmowania, który jednocześnie umożliwi upamiętnienie 69 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
_____W związku z powyższym w dniu 1 sierpnia 2013 roku o godz. 17.00 na terenie naszej gminy zostanie przeprowadzona głośna próba syren alarmowych, która polegać będzie na wyemitowaniu modulowanego dźwięku syreny w okresie jednej minuty.
_____Test słyszalności syren pozwoli na określenie zasięgu odbioru sygnałów alarmowych na terenie naszej gminy.


Wójt Gminy Siemkowice

 
Kolonie letnie

Kolonie letnie w Jantarze 18.08.2013 - 31.08.2013;

Organizator:

Fundacja Dla Potrzebujących z Opoczna

Zakwaterowanie:

Czytaj więcej...
 
Spływ kajakowy
Autor: Jadwiga Freus   

_____W dniu 19 lipca odbył się spływ kajakowy jak co roku organizowany przez LGD ,,Kraina Wielkiego Łuku Warty". Rozpoczęcie spływu odbyło się w miejscowości Zmyślona przy domu agroturystycznym Państwa Gawędzkich. Uczestnicy spływu ciepło przywitani zostali przez Panią Dyrektor Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” Agatę Nowak. Pani wójt gminy Siemkowice Zofia Kotynia przywitała wszystkich w swoim imieniu oraz w imieniu Pani Prezes LGD Danuty Kuśmierczyk. Grupa kajakarzy wypłynęła na trasę spływu z miejscowości Bugaj Radoszewski by dotrzeć do miejsca docelowego w gminie Konopnica. Sama Miejscowość Zmyślona oraz dolina rzeki Warty zachwyciła uczestników spływu.


Fotorelacja:

 
Kalendarzyk odbioru odpadów komunalnych
Autor: Andrzej Jendraszczyk   

Gmina Siemkowice Pn-3

Dotyczy: Borki, Bugaj Lipnicki, Dziegieciów, Ignaców, Karczówki, Laski, Łukomierz, Marchewki, Mazaniec, Miętno, Mokre, Ożegów (cały) oraz Siemkowice (całe).


Gmina Siemkowice Wt-3

Dotyczy: Bugaj Radoszewicki, Delfina, Katarzynopole, Kije, Kolonia Lipnik, Lipnik, Mierzanów, Pieńki Laskowskie, Radoszewice (całe), Tądle oraz Zmyślona.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH - DOT. DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Siemkowice, z siedziba w Siemkowicach Plac Wolności.

Można się z nim skontaktować w następujący sposób:

 • listownie: Plac Wolności 1, 98-354 Siemkowice,
 • przez adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,
 • telefonicznie: (43) 841-72-69,
 • ePUAP: /n9526flsor/skrytka

2. Wszelkie kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych należy kierować do Inspektora Ochrony Danych na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub w sekretariacie Urzędu Gminy.

3. Pani / Pana dane będą przetwarzane, aby wymierzyć i określić wysokość, a także rozliczyć wpłacone przez Panią/Pana opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dane osobowe przetwarzamy na podstawie przepisów podatkowych aby w szczególności:

 • prowadzić wymagane rejestry i ewidencje np. ewidencję księgową,
 • prowadzić korespondencję, czynności sprawdzające oraz postępowania podatkowe,
 • zaksięgować i rozliczyć zapłacone opłaty.

Możemy również prowadzić działania informacyjne ułatwiające zapłatę opłat, a także wezwać Panią/Pana telefonicznie w sprawach uzasadnionych ważnym interesem.

4. Pani / Pana dane są przetwarzane na podstawie przepisów prawa tj.:

 • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
 • ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

Wójt Gminy przetwarza Pani/Pana dane również w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi zgodnie art. 6 ust. 1 lit. E RODO1.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dodatkowe dane mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora m.in.:

 • firmy wywozowe w celu realizacji świadczenia usługi wywozu i odbioru odpadów komunalnych
 • dostawcy systemów IT
 • podmioty prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji,
 • podmioty świadczące usługi prawne,
 • podmioty prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze),

6.  Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy, a po jej zakończeniu przez 10 lat.

7. Zgodnie z RODO1 przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne a także prawo do ich usunięcia w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
 • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na kontakt telefoniczny (jeżeli wcześniej była wyrażona Pana/Pani zgoda). Zgoda w tym zakresie może być w każdym czasie odwołana. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można odwołać w siedzibie w Urzędu Gminy w pokoju nr 17.

8. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych na adres: Biura Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres ul Stawki 2, 00-193 Warszawa lub przez stronę internetową uodo.gov.pl.

9. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych wynika z obowiązującego prawa. Nieprzedstawienie informacji oraz dokumentów wymaganych przepisami prawa podlega karom porządkowym oraz odpowiedzialność karnoskarbowej. W pozostałych przypadkach, podanie przez Panią/Pana danych jest niezbędne do załatwienia Pani/Pana sprawy.

1Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz podjętych działań.

aktualizacja: 18.12.2019 r.

 
Swiadczenia rodzinne i stypendia
Autor: Izabela Marchewka   

We wrześniu rusza nabór wniosków o świadczenia rodzinne
_____Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2013/2014 będą przyjmowane od dnia 2 września 2013 r. Okres zasiłkowy do świadczeń rodzinnych rozpoczyna się 1 listopada 2013 r. i trwa do 31 października 2014 r.
_____Jeżeli wnioskodawca złoży wniosek na nowy okres zasiłkowy wraz z kompletem dokumentów do 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 30 listopada 2013 r. W przypadku, gdy wnioskujący złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów od dnia 1  października do 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 31 grudnia 2013 r.

_____W okresie zasiłkowym 2013/2014 obowiązują dochody za 2012 r. Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć m.in.:

Czytaj Więcej...
 
Dożywianie dzieci w szkole
Autor: Izabela Marchewka   

Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemkowicach informuje, że wnioski o przyznanie pomocy w formie dożywiania dzieci w szkole są  przyjmowane w siedzibie ośrodka od 15 lipca. Dzieci, które otrzymają pomoc będą mogły liczyć na posiłki od września do grudnia bieżącego roku.


Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki – według aktualnej sytuacji rodziny:

 • Zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.
 • W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej: zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.
 • Zaświadczenie z ZUS / KRUS o otrzymywanych świadczeniach lub odcinek renty / emerytury z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
 • Odcinek potwierdzający opłacanie składek KRUS
 • Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy  o kwocie pobieranego zasiłku dla bezrobotnych  – netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.
 • Oświadczenie  o kwocie pobranych  świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, np.  świadczenie opiekuńcze, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek stały itp.
 • Oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów.
 • Zaświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego.
 • W przypadku choroby w rodzinie zaświadczenie od lekarza, bądź orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • Druki oświadczeń (do wypełnienia, bądź wcześniejszego pobrania w Ośrodku Pomocy Społecznej).

Wnioski nie posiadające kompletnych dokumentów nie będą przyjmowane.

 
Informacja w sprawie niekorzystnych warunków atmosferycznych


Załączniki:

Wniosek rolnika o oszacowanie szkód
Oświadczenie o nieponiesionych szkodach
Oświadczenie nr 1 o strukturze upraw
Oświadczenie nr 2 o ilości zwierząt
 
Zawody Sportowo Pożarnicze w Ożegowie

 

_____30  czerwca / niedziela /  na  boisku  sportowym  w  Ożegowie odbyły się zawody Sportowo Pożarnicze w których  brały udział  jednostki z terenu Gminy  Siemkowice. W zawodach uczestniczyła Pani Wójt Zofia Kotynia oraz Członek Zarządu Powiatu Pan Tadeusz Ślusarek.

W  klasyfikacji końcowej:

 • I miejsce - druhowie z Siemkowic
 • II miejsce - OSP Mokre
 • III miejsce - OSP Radoszewice

 

Czytaj Więcej...
 
Zwrot podatku akcyzowego dla rolników za II półrocze 2013 r.
Autor: Krystyna Augustyniak   

_____Informuje się mieszkańców gminy ,że w 2013r producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do Wójta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu tego producenta rolnego w  terminie:

 • od 1 sierpnia 2013r do 31 sierpnia 2013r wraz z fakturami z okresu od 01.02.2013 do 31.07.2013r.

_____Stawka wynosi 0,95 zł od 1 litra oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej i jest taka sama jak w roku ubiegłym. Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2013r wyniesie 81,70 zł.

_____Przekazanie zwrotu podatku /zgodnie z zaleceniem RIO/  zostanie dokonane  za pośrednictwem konta bankowego, które należy wskazać we wniosku.

 
«pierwszapoprzednia919293949596979899100101102103104105następnaostatnia»

Strona 105 z 114
 

Powitanie

Witam serdecznie na oficjalnym portalu Gminy Siemkowice - Wójt Zofia Kotynia.

 

Polecane Strony


GOPS Siemkowice


Siemkowice z lotu ptaka


Gospodarka Łowiecka


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów