Dzisiaj jest Piątek. 17 sierpnia 2018. Imieniny obchodzą Anastazja, Angelika, Anita, Bertram, Eliza, Jacek, Jaczewoj, Joanna, Julianna, Liberat, Miron, Zawisza, Żanna. Do końca roku zostało 137 dni.
Aktualności z gminy...
Ochotnicza Straż Pożarna w Siemkowicach zaprasza do składania ofert na realizację
Autor: Administrator   
środa, 18 kwietnia 2018

ZADANIA PN. PRZEBUDOWA I NADBUDOWA DACHU BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SIEMKOWICACH NA DZIAŁCE 1395 OBRĘB 19 W MIEJSCOWOŚCI SIEMKOWICE.

Więcej informacji na stronie OSP Siemkowice.

Link: http://siemkowice.osp.org.pl/przetarg.php

 
Walne zebrania sprawozdawcze w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Siemkowice
Autor: Irena Biecuszek   
wtorek, 17 kwietnia 2018

Walne zebrania sprawozdawcze Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Siemkowice zostały przeprowadzone w I kwartale 2018 roku. W walnych zebraniach sprawozdawczych uczestniczyli: członkowie czynni, członkowie wspierający, członkowie honorowi, Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. Wzięli też udział zaproszeni goście: Członek Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP, Kierownik Sekcji ds. Operacyjno- Szkoleniowych KP Państwowej Straży Pożarnej w Pajęcznie, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Pajęcznie, przedstawiciele Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP oraz władze samorządowe, radni, pracownik Urzędu Gminy i sołtysi.

Zebrania miały na celu podsumowania działalności w okresie sprawozdawczym za miniony rok; zrealizowanych zadań, zakupionego sprzętu, szkoleń, wyjazdów do akcji ratowniczo - gaśniczych i udzieleniu absolutorium zarządom w  jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych. Przyjęto plany działalności i finansowe na 2018 rok oraz podjęto uchwały.

Walne zebrania były okazją do złożenia podziękowania wszystkim strażakom za ich pomoc niesioną osobom potrzebującym w momencie zagrożenia zdrowia i życia i wyrażenia uznania za wytrwałość i pracę.

 
Z sową do schroniska
Autor: Sylwia Gryndziak   
środa, 11 kwietnia 2018

Z terenu naszej Gminy została zawieziona do Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Kole k/Sulejowa niepotrafiąca latać sowa płomykówka. Z chorą nóżką od kilku dni przebywała na posesji w Siemkowicach.

 
Komunikat - Przerwy w dostawie energii elektrycznej.
Autor: Administrator   
piątek, 06 kwietnia 2018

PGE Dystrybucja Łódź -Teren S.A. Rejon Energetyczny Bełchatów informuje swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla miejscowości zasilanych z niżej wymienionych stacji transformatorowych:

Data i godz. planowanej przerwy Nr wyłączonej stacji transformatorowej Nazwa wyłączonej stacji transformatorowej Miejscowości / ulice zasilane z wyłączonej stacji
16-04-2018 08 - 14 7-0142 Mazaniec Mazaniec, Siemkowice ulica 18-go Stycznia
16-04-2018 08 - 14 7-0164 Zmyślona k. Żychty Zmyślona, Kolonia Zmyślona, Radoszewice ulica Kasztańska

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od RE Bełchatów może nie dojść do wyłączeń w wyżej podanych terminach, a przewidywany czas przerwy oraz zakres wyłączenia planowanego może ulec zmianie.
Zamieszczona informacja znajduje się również na firmowej stronie : www.pgedystrybucja.pl.
Informację o w/w przerwach można uzyskać pod bezpłatnym numerem tel. 991 wybierając odpowiednią opcję.

 
Informacja o opłacie za zmiejszenie naturalnej retencji terenowej
Autor: Administrator   

Uprzejmie informujemy, że w dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późń.zm.), wprowadzająca istotne zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. Do takich zmian należy wprowadzenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Ustawa nakłada na Wójta obowiązek związany z poborem opłat za usługi wodne związane ze zmniejszeniem retencji.

Art. 269 ustawy Prawo wodne wprowadza obowiązek dokonywania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej i nakłada obowiązek uiszczenia opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty za w/w usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 w/w ustawy ustala, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Władający nieruchomością o powierzchni powyżej 3500 m2, która została zabudowana w co najmniej 70%, zobowiązani są do przedstawienia danych dotyczących wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej w m2, do Wójta Gminy Siemkowice w terminie do 09.04.2018 r. dostarczając wypełnione oświadczenie.

Oświadczenie dostępne jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Siemkowice oraz w BIP Gminy Siemkowice, a także w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy – pokój Referat Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Wójt Gminy Siemkowice realizując obowiązek ustawowy – w formie informacji, przekaże podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłat za usługi wodne, wysokość przedmiotowej opłaty, zawierającej także sposób obliczenia tej opłaty. Wniesienie opłaty powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono informację. Opłatę należy wnosić za okresy kwartalne w kasie Urzędu Gminy Siemkowice lub na rachunek bankowy urzędu gminy, wskazany w informacji.

Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne wynoszą:

1) bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok;

2) z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:

a) do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,

b) od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,

c) powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.

Przykład nieruchomości podlegającej opłacie:

Nieruchomość składająca się z działek o numerach 128/1 oraz 128/2 objęta księgą wieczystą o numerze KR3I/00012345/1. Suma powierzchni działek składających się na nieruchomość wynosi 4030 m2 (40,30ar), a więc przekroczony jest określony ustawą próg 3500 m2.

Na nieruchomości usytuowane są:

 • budynek mieszkalny, budynek usługowo handlowy, budynki gospodarcze o łącznej powierzchni zabudowy : 1250 m2 (12,50ar)
 • parking z kostki brukowej oraz płyt ażurowych: 1427 m2 (14,27ar)
 • droga utwardzona: 228 m2 (2,28ar)

Łączna suma powierzchni uszczelnionej, a więc mającej wpływ na zmniejszenie retencji terenowej wynosi: 2905 m2 (29,05ar)

Stosunek powierzchni uszczelnionej do całkowitej powierzchni nieruchomości wynosi (2905 m2/4030 m2) 0,72 czyli 72%. a więc nieruchomość spełnia drugie określone w ustawie kryterium – wyłączenia więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej.

Nieruchomość nie posiada przyłącza do systemu kanalizacji deszczowej, ani innego odprowadzenia wód opadowych, tym samym podlega obowiązkowi opłaty „retencyjnej”.

Ponieważ wody opadowe są częściowo retencjonowane przez właściciela nieruchomości w szczelnym zbiorniku betonowym o pojemności 18m3, do naliczenia opłaty zostanie zastosowana niższa stawka (do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok)

Szczegółowe informacje w temacie wprowadzonej opłaty retencyjnej można znaleźć na stronie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem: http://www.kzgw.gov.pl/index.php/en/materialy-informacyjne/informacja-dla-gmin-ws-oplat-za-zmniejszenie-naturalnej-retencji-terenowej

Odnośnik do ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001566

Pliki do pobrania:

Oświadczenie
 
Ogłoszenia o naborze partnera
Autor: Jolanta Sobera   
wtorek, 03 kwietnia 2018

Gmina Siemkowice, na podstawie art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz Ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz art.3 ust.1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,

ogłasza otwarty nabór na partnera/ partnerów w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020, Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne

Numer naboru RPLD.11.01.02-IZ.00-10-001/18

Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych Gminy Siemkowice.

Okres realizacji projektu: 12 miesięcy, począwszy września 2018 roku (rok szkolny 2018/2019).

Wymagania wobec partnera/ ów:

1. Partnerami w projekcie mogą być wszystkie podmioty uprawnione do ubiegania  się o dofinansowanie, z wyłączeniem:

a)         osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),

b)         podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.);

c)         podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 r. poz. 769);

d)         podmiotów, o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 1541).

2. Partner posiada min. 3 letnie doświadczenie w zarządzaniu i rozliczaniu projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego jako lider lub partner.

Kryteria premiujące:

 • Oferent uzyska w ocenie 2 punkty dodatkowe, jeżeli wykaże doświadczenie w zarządzaniu i rozliczaniu min. 5 projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy wdrożeniowej w perspektywie 2014-2020 (weryfikacja na postawie tabeli wskazującej: nazwę beneficjenta, tytuł i numer projektu, wartość projektu, dane kontaktowe do osoby z instytucji beneficjenta potwierdzającej udział Oferenta w danym projekcie).
 • Oferent uzyska w ocenie 3 punkty dodatkowe, jeżeli wykaże doświadczenie w zarządzaniu i rozliczaniu min. 5 projektów finansowych ze środków Unii Europejskiej w perspektywie 2014-2020 dotyczących kształcenia ogólnego (weryfikacja na postawie tabeli wskazującej: nazwę beneficjenta, tytuł i numer projektu, wartość projektu, dane kontaktowe do osoby z instytucji beneficjenta potwierdzającej udział Oferenta w danym projekcie).

3. Wykaże odpowiedni wkład w partnerstwo tj:

 • pracowników - specjalistów ds. projektów, specjalistów ds. rozliczeń, itp. (weryfikacja na podstawie tabeli : imię i nazwisko, wykształcenie, doświadczenie zawodowe związane z projektami UE, liczba lat pracy w projektach UE, oświadczenie o dysponowaniu pracownikiem na podstawie umowy o pracę/ umowy zlecenie/inna forma zatrudnienia).
 • Obrót oferenta za rok 2017 (obrót liczony jako przychód ze sprzedaży + dotacje).

4. Potencjalny partner musi wyrazić zgodę na upublicznienie informacji o wybraniu jego instytucji do pełnienia funkcji partnera.

5. Udział Partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany, a będzie on uzależniony od uzyskania dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zadanie dla Partnera:

 1. Aktywny udział w opracowywaniu wniosku o dofinansowanie projektu wraz z Liderem, przy czym wybrany Partner nie otrzyma żadnego wynagrodzenia ze strony Gminy za udział w pracach związanych z opracowaniem wniosku o dofinansowanie.
 2. W ramach projektu: właściwa promocja projektu, umieszczanie informacji o realizacji projektu na stronach internetowych szkół biorących udział w projekcie oraz na stronie Gminy.
 3. Zarządzanie projektem wraz z Liderem, w tym w szczególności:
  a. Ścisła współpraca z Beneficjentem projektu/ Partnerami projektu/ Placówkami oświatowymi
  b. Prowadzenie procedur wyboru wykonawców w Bazie Konkurencyjności,
  c. Współpraca z Gminą w zakresie opracowywania procedur przetargowych w projekcie,
  d. Monitoring realizacji projektu;
  e. Przygotowywanie wniosków o płatność wraz z załącznikami w SL 2014,
  f. Prowadzenie ewidencji godzin pracy personelu w SL 2014,
  g. Wprowadzenie danych wszystkich uczestników projektu w SL 2014,
  h. Aktualizacja harmonogramu płatności;
  i. Kontakt z pozostałymi członkami zespołu zarządzającego projektem;
  j. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem realizacji projektu zgodnie z zakresem, harmonogramem i budżetem;
  k. Ścisła współpraca z księgowością klienta Beneficjenta pod kątem prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków projektowych.
  l. Uczestnictwo w kontrolach projektu i praca na rzecz projektu do uzyskania pozytywnej weryfikacji końcowego wniosku o płatność, co świadczy o prawidłowym rozliczeniu projektu.

Oferty składane przez potencjalnych Partnerów muszą zawierać:

1. Dane zgłaszającego i osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu oraz osoby do kontaktów w sprawie współpracy.

2. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny potencjalnego partnera.

3. Oświadczenie, iż Partner nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie:

- art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.   o finansach publicznych,

- art. 12 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.  o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- art. 9 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

4. Oświadczenie o braku zalegania z należnościami do ZUS i Urzędu Skarbowego.

5. Aktualną polisę OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, na kwotę minimum 100 tyś zł.

Data i miejsce składania ofert:

Urząd Gminy w Siemkowicach Plac Wolności 1, 98-354 Siemkowice pok. Nr 2 (sekretariat)

Oferty należy złożyć do dnia 26 kwietnia 2018 r. do godziny 10:00 w formie papierowej lub elektronicznej (forma zapisu plików pdf) na adres mailowy Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
«pierwszapoprzednia123456789101112131415następnaostatnia»

Strona 10 z 109
 

Powitanie

Witam serdecznie na oficjalnym portalu Gminy Siemkowice - Wójt Zofia Kotynia.

 

Polecane Strony


Ochrona Danych Osobowych


Poznaj Siemkowice z LGD


Siemkowice z lotu ptakaPunkt Przedszkolny "Przedszkole szansą na lepszy start"


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Radio Zw - Rowerem przez region


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów


Informacja Turystyczna

Baza Informacyjna


Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego

Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego