Dzisiaj jest Czwartek. 6 sierpnia 2020. Imieniny obchodzą Felicysym, Jakub, January, Sława, Stefan, Sykstus, Wincenty. Do końca roku zostało 148 dni.
Aktualności z gminy...
Zapytanie ofertowe...
poniedziałek, 28 kwietnia 2014

Siemkowice, dnia 28.04.2014 r.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W SIEMKOWICACH

ul. Plac XXX-LECIA PRL 1

98-354 SIEMKOWICE

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty w prowadzonym postępowaniu na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego na przeprowadzenie instrumentów aktywnej integracji do projektu pn. „Wracam do pracy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet VII. Promocja integracji społecznej; Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji; Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

1) Nazwa Zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemkowicach,

ul. Plac XXX- lecia PRL 1 , 98-358 Siemkowice, NIP: 832-101-77-64, Regon: 005260869.


2) Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie instrumentów aktywnej integracji w ramach projektu pn. „Wracam do pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla 11 osób w tym bezrobotnych, długotrwale bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

2.1 Trening umiejętności społecznych – grupowe zajęcia z psychologiem (maj 2014r.) Celem instrumentu jest wzmocnienie i wypracowanie kompetencji miękkich, umiejętności komunikacyjnych, automotywacji, trening motywacyjny. Grupa 11 osób, ilość godzin 30. W ramach instrumentu firma świadcząca usługę zapewni we własnym zakresie catering, materiały szkoleniowe, notatniki, długopisy, rzutnik do wyświetlania slajdów związanych z tematyką spotkań, tablice stojącą wraz z blokiem do pisania oraz pozostałe elementy niezbędne do realizacji powyższego instrumentu oraz przeprowadzi ankietę ewaluacyjną na początku i na końcu szkoleń

Czytaj więcej...
 
ZARZĄDZENIE Nr 214/2014

ZARZĄDZENIE Nr 214/2014

Wójta Gminy Siemkowice

z dnia 31 marca 2014r.

w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy

w 2014 roku w Urzędzie Gminy w Siemkowicach

Na podstawie art. 129 § 1 i art.130 § 2  ustawy z dnia 26 czerwca  1974r. - Kodeks Pracy(t.j. Dz. U z  1998r. Nr  21, poz. 94 z późn. zm.) w związku z art.7 pkt 1 i 3 oraz art. 43 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr  223, poz.  1458 z późn. zm.) i art.1 pkt1 lit. f ustawy z dnia  18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 1951r nr 4, poz. 28 z  późn. zm.) oraz  §  8  ust.1  i 5 Regulaminu Pracy Urzędu  Gminy w Siemkowicach, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 69/2011 Wójta Gminy Siemkowice z dnia 29 grudnia 2011r., zarządzam, co następuje :

§ 1

Wyznacza się dodatkowe dni wolne od pracy w 2014 roku w Urzędzie Gminy w Siemkowicach w zamian za święta przypadające w sobotę obniżające wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym, jak następuje:

1. 2 maja 2014r. (piątek) dla I grupy pracowników i 20 czerwiec 2014r (piątek) dla II grupy pracowników w zamian za   święto 3 maja 2014r. (Święto Narodowe Trzeciego Maja) ,

2. 10 listopada 2014r. (poniedziałek) dla I grupy pracowników i 24 grudnia 2014r (środa) w zamian za święto 1 listopada 2014r. (Wszystkich Świętych).

Grupy pracowników świadczących pracę w poszczególnych dniach ustali Wójt w porozumieniu z kierownikami referatów.

Czytaj więcej...
 
Komunikat Energetyczny
piątek, 18 kwietnia 2014

PGE Dystrybucja S.A.

Oddział Łódź-Teren

Rejon Energetyczny Bełchatów

Obszarowe Centrum Dyspozytorskie Wieluń

ul. Sieradzka 62

98 -300 Wieluń

tel. 043 8420201

KOMUNIKAT ENERGETYCZNY !

Rejon Energetyczny Bełchatów , Obszarowe Centrum Dyspozytorskie w Wieluniu informuje, iż w związku z prowadzonymi pracami eksploatacyjnymi nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej do odbiorców zasilanych z poniżej podanych stacji transformatorowych:

Wtorek

29 kwiecień 2014r.

W godz. 8-14: Siemkowice 5.

Środa

30 kwiecień 2014r.

Siemkowice 5,

Czytaj więcej...
 
Rolniku - upadek to nie przypadek
piątek, 11 kwietnia 2014

............................................................

Dane statystyczne, którymi dysponuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wskazują, iż corocznie ponad połowa wszystkich wypadków przy pracach w gospodarstwach rolnych jest spowodowana upadkami.W 2013 roku, na terenie województwa łódzkiego, zgłoszono do KRUS 2053 wypadki przy pracy rolniczej. Blisko 52% z nich stanowiły upadki osób.

Duża ilość upadków rolników podczas pracy jest spowodowana złym stanem nawierzchni podwórzy i ciągów komunikacyjnych na terenie gospodarstwa, który ulega dodatkowemu pogorszeniu na skutek warunków atmosferycznych. Szczególnie w okresie zimowym, opady śniegu i deszczu oraz towarzyszącego opadom mrozy powodują, że podłoże staje się śliskie, grząskie i nierówne.

Często do upadków na terenie gospodarstw dochodzi także wskutek pospiechu poszkodowanych oraz braku dbałości o ciągi komunikacyjne, które nie są wydzielone lub zostają źle wydzielone, albo też nieuprzątniętych dojść do budynków i nieporządku wewnątrz obiektów. Niejednokrotnie przyczyną upadku bywa również wyeksploatowane albo zabrudzone obuwie robocze.

Z prowadzonych przez Kasę analiz wynika, że szczególnie często zdarzają się potknięcia o wysokie progi w wejściach i przejściach budynków inwentarskich. Wiele budynków inwentarskich starego typu posiada takie zagrożenia konstrukcyjne.

Czytaj więcej...
 
Zarządzenie Nr 215/2014 Wójta Gminy Siemkowice z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości.

Siemkowice, dn. 07.04.2014 r.


Zarządzenie  Nr 215/2014

Wójta Gminy Siemkowice

z dnia 7  kwietnia 2014 r.

w sprawie : sprzedaży nieruchomości.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z późn. zm.), art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 r Nr 102, poz 651 z późn. zm.) oraz na podstawie §2, ust. 1 uchwały Nr VII/31/03 Rady Gminy w Siemkowicach z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata z a r z ą d z a  s i ę, co następuje.

§ 1. Przeznaczyć do sprzedaży, nieruchomości wykazane w wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

§ 2. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu nieograniczonego.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu i sołectwa Siemkowice, a zamieszczenie ogłoszeń o przetargu na zbycie nieruchomości nastąpi po upływie 21 dni od dnia wywieszenia zarządzenia.

Czytaj więcej...
 
Komunikat Energetyczny
środa, 02 kwietnia 2014

PGE Dystrybucja S.A.

Oddział Łódź-Teren

Rejon Energetyczny Bełchatów

Obszarowe Centrum Dyspozytorskie Wieluń

ul. Sieradzka 62

98 -300 Wieluń

tel. 043 8420201

KOMUNIKAT ENERGETYCZNY !

Rejon Energetyczny Bełchatów , Obszarowe Centrum Dyspozytorskie w Wieluniu informuje, iż w związku z prowadzonymi pracami eksploatacyjnymi nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej do odbiorców zasilanych z poniżej podanych stacji transformatorowych:

Piątek

11 kwiecień 2014r.

W godz. 8-14: Siemkowice 1

Poniedziałek

14 kwiecień 2014r.

W godz. 14-16: Siemkowice 8.

Czytaj więcej...
 
«pierwszapoprzednia121122123124125126127128129130131132133134135następnaostatnia»

Strona 135 z 161
 

Powitanie

Witam serdecznie na oficjalnym portalu Gminy Siemkowice - Wójt Zofia Kotynia.

 

Polecane Strony


GOPS Siemkowice


Poznaj Siemkowice z LGD


Siemkowice z lotu ptakaPunkt Przedszkolny "Przedszkole szansą na lepszy start"


Adopcja psów


Gospodarka Łowiecka


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Radio Zw - Rowerem przez region


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów


Informacja Turystyczna

Baza Informacyjna


Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego

Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego